Programi

RAD SA PORODICAMA ŽRTAVA I NESTALIH 

Širom zemalja bivše Jugoslavije međunarodno pravo nalaže krivično gonjenje za zločine protiv čovečnosti i genocid. Ovi mandati takođe obuhvataju zaštitu prava na istinu i pravdu, borbu protiv nekažnjavanja i omogućuju restituciju za žrtve ratnih zločina. Međutim, sudovi koji se bave ovim kršenjima ne obuhvataju u potpunosti zločine koji su počinjeni tokom rata na Kosovu ili višestruke uticaje koje je rat imao na pojedince ili zajednice. U osnovi svake aktivnosti tranzicione pravde koju sprovodimo, je posvećenost i podrška pravima žrtava i doprinos holističkim principima tranzicione pravde. Važan konceptualni okvir za tranzicionu pravdu vidi prava žrtava kao: pravo da znaju, pravo na pravdu, pravo na reparaciju i pravo na neponavljanje. Kroz proces istraživanja i dokumentovanja kršenja ljudskih prava na Kosovu, mi se posebno zalaženo na pravo žrtava da znaju. Takođe smo proširili  posvećenost na žrtve rata angažovanjem u drugim aktivnostima uključujući komisije za istinu, monitoring ljudskih prava i organizovanje diskusija na temu prošlosti sa ženskim grupama, etničkim manjinskim zajednicama i udruženjima žrtava. Kroz direktne angažmane sa ovim grupama podigli smo svest na veći nivo o potrebama i brigama žrtava.

 

KOALICIJA ZA REKOM

Koaliciji za REKOM, regionalnoj grupi organizacija civilnog društva i pojedinaca koji podržavaju predlog za osnivanje regionalne komisije za istinu smo pristupili 2010.godine. REKOM je inicijativa koja se bavi prikupljanjem podataka o ljudskim gubicima i utvrđivanjem teških kršenja ljudskih prava koja su počinjena tokom ratova na prostorima bivše Jugoslavije u periodu od 1991.godine do 2001.godine.

U aktivnosti REKOM-a smo angažovani od samog našeg osnivanja. Kao član vladajuće koalicije, bili smo odgovorni za organizovanje nacionalnih konsultacija sa nosiocima civilnog društva i udruženjima žrtava širom Kosova. Na ovim konsultacijama su omogućeni međuetnički dijalozi a data je i prilika članovima šire javnosti da doprinesu svojim idejama o tome kako se efikasno suočiti sa prošlošću na Kosovu. Kada je koalicija za REKOM objavila pokretanje kampanje za prikupljanje milion potpisa, mi smo lobirali za podršku i bili zaslužni, zajedno sa drugim lokalnim organizacijama, za uspešno sprovedenu kampanju na Kosovu. REKOM  je sada stupio u novu fazu u kojoj će koalicioni partneri, kao što je CRDP, pratiti rad članova parlamenta čime će se unaprediti ciljevi projekta i sprovesti komisija u bliskoj budućnosti. Naša povezanost sa REKOM-om odražava našu posvećenost za utvrđivanje činjenica o prošlosti i podršku osnovnih prava žrtava na istinu i pravdu.

 

PRERACUNAVANJE EKONOMSKIH GUBITAKA

Jedan od najvećih prioriteta našeg Centra je istraživanje, objavljivanje i arhiva sveobuhvatnih podataka o ekonomskim gubicima koji su nastali kao rezultat rata na Kosovu. Nakon rata je bilo nekoliko inicijativa koje su se bavile utvrđivanjem činjenica o nasilnom konfliktu, međutim nijedna studija nije napravljena koja bi omogućila javnosti da u potpunosti shvati razmere štete.  Od ključne je važnosti izvršiti obračun svih direktnih i indirektnih troškova i dokumentovati ih za istorijski zapis. Naš rad na ekonomskim gubicima uključuje, ne samo procenu štete, već i analizu ekonomskog razaranja na političku i kulturnu dimenziju. Mi ćemo početi sa procenom fizičkog gubitka, a kasnije produbiti u iznijansirane načine na kojima su se tržište, prihodi, penzije, inflacija i drugi ekonomski faktori menjali pre rata, tokom samog konflikta i u postkonfliktnoj fazi rekonstrukcije. Početna studija predstavlja prvu fazu iz serije projekata CRDP istraživanja ekonomskih razaranja kroz koje je Kosovo prošlo tokom konflikta. Talasi posledica nasilnog sukoba se mogu posmatrati iz mnogo različitih uglova, jer imaju uticaj ne samo na dobrobit i bezbednost građana danas, već i na buduće generacije koje mogu ispaštati zbog dugoročnih uticaja ovih gubitaka.

CRDP je učestvovao u pokretanju magazina Suočavanje sa prošlošću na Kosovu, sa organizacijom Forum za civilne mirovne službe (forumZFD), koja predstavlja udruženje nemačkih mirovnih pokreta i neprofitnih organizacija kao i pojedinaca koji se zalažu sa transformaciju konflikta nenasilnim sredstvima. Magazin Made in KS, informiše o procesima suočavanja sa i učenjima iz prošlosti na Kosovu. Cilj je da se obuhvate inicijative koje potiču iz društva: važni događaji, nove ideje, a pored toga i iskustva iz drugih oblasti u regionu i svetu kao i priče o iskustvima ljudi.

 

Projekat : Suocavanje sa prošlošcu

REKOM